Giới thiệu

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội (NXBBK) được thành lập theo quyết định tái thành lập số 443/GP-BTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 08/09/2015, là đơn vị hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có trụ sở trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhà xuất bản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đại học Bách khoa Hà Nội và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà xuất bản hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Giấy phép thành lập do cơ quan thẩm quyền cấp và theo quy định pháp luật.

Tôn chỉ − Mục đích − Chức năng − Nhiệm vụ: NXB Bách khoa Hà Nội là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội:

• Tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; 

• Xuất bản các loại sách giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng xuất bản phẩm phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội và khối các trường khoa học kỹ thuật trên cả nước;

• Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của NXB.